Category Archives: 10. Sqlite trong android

Hướng dẫn tạo sqlite và sử dụng sqlite trong android

Hướng dẫn tạo sqlite và sử dụng sqlite  trong android

Ứng dụng có một database sqlite của bàng User để làm một ứng dụng có thể Đăng ký, Đăng nhập, Load danh sách User, xem chi tiết từng User, Xóa một User nào đó, Có nút thoát tài khoản và khi đăng nhập vào thì có chào …?

 
VIDEO DEMO

Kết quả có được

sqlite

 

Bây giờ chúng ta bắt đầu làm dự án này – Now let’s start by creating a new project.

1. Tạo dự án mới – Creating New Project

1. Trong Eclipse tạo dự án mới File ⇒ New ⇒ Android Application Project