Category Archives: 2. Xử lý giao diện người dùng

Tạo menu bên trái và bên phải trong android

Ứng dụng này phù hợp với di động vì thuận tiện mở menu phía trái hay bên phải, click ra ngoài màn hình thì sẽ tự động thu nhỏ màn hình.

Ứng dụng viết code rất đơn giản, sử dụng đối tượng SimpleSideDrawer để làm việc.

VIDEO DEMO

Kết quả có được

Khi click vào thì sẽ hiện menu cần hiện ra, click ngoài menu thì menu sẽ ẩn vào lại hoặc click vào nút thì ẩn lại như vậy

hinh silidemenu

 

Bây giờ chúng ta bắt đầu làm dự án này – Now let’s start by creating a new project.

1. Tạo dự án mới – Creating New Project

1. Trong Eclipse tạo dự án mới File ⇒ New ⇒ Android Application Project